اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091

جریان خون

هرگونه انتقال مایع خون در مسیر های مشخص شده ای که رگ نامیده می شوند را جریان خون می گویند

جریان خون میتواند سرخرگی و یا سیاهرگی باشدتوییتر پینترست
نظری دهید
CAPTCHA code