اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
تراپیست کار درمانی

تراپیست کار درمانی , تراپیست کار درمانی   کار درمانی تنها حرفه ایی است که به افر

متخصص مغز و اعصاب در سکته مغزی چه نقشی دارد

متخصص مغز و اعصاب در سکته مغزی چه نقشی دارد, متخصص مغز و اعصاب  متخصص مغز و اعصاب پزشکی است که در مطالعه ، ت

چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد

چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد, چه تمرینات کاردرمانی را میتوان در منزل انجام داد

بیماری ها و اختلالات حیطه کاردرمانی

بیماری ها و اختلالات حیطه کاردرمانی, برای چه بیماری ها و اختلالاتی باید به کاردرمانی مراجعه کرد

وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد

وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد, وسایل کاردرمانی را باید از کجا تهیه کرد

به چند جلسه کار درمانی نیاز است

به چند جلسه کار درمانی نیاز است, به چند جلسه کار درمانی نیاز است