اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
فلج مغزی

فلج مغزی , فلج مغزی CP فلج مغزی گروهی از اختلالات است که بر حرکت وتون ماهیچه ی