اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
تراپیست گفتار و زبان کیست ؟

تراپیست گفتار و زبان کیست ؟, تراپیست گفتار و زبان کیست ؟ تعریف دقیق از درمانگر و آسیب شناس زبا