اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
انجمن شنیداری گفتاری زبان ASHA

انجمن شنیداری گفتاری زبان ASHA, مقدمه  انجمن شنیداری گفتاری زبان ASHA در سال 2007 توسط معاون ریس جم

اختلالات زبانی

وقتی که کودک شما درست صحبت نمیکند یا در صحبت کردن تاخیر دارد واژگان محدود، جملات کوتاه، ناقص و غلط از نظر دستور زبانی

picks diseas

picks diseas, تشخیص pick تنها می تواند با قطعیت به دنبال معاینه بافت شناسی مغز در ا

لکنت

لکنت , کارکرد مغز و لکنت زبان 

آسیب مخچه ای

آسیب نخاعی , آسیب مخچه مخچه یم ساختار مغزی بسیار منحصر به فرد است که با موقعی

بیماری هانتینگون

بیماری هانتینگون, هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم