اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
بیماری هانتینگون

بیماری هانتینگون, هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم

درد زانو

درد زانو , درد زانو شکایتی است که افراد در هر سنی را درگیر می کند. درد زانو ممک

میوپاتی

میوپاتی , میوپاتی  میوپاتی به عنوان بیماری عضله اسکلتی تعریف شده و می توا

آتاکسی

آتاکسی, آتاکسی آتاکسی یک بیماری دژنراتیو سیستم عصبی است (1) .آتاکسی معمول

عدم تعادل

عدم تعادل , تعادل ضعیف مشکلات تعادل ممکن است باعث سرگیجه شود و احساس کند که د

سندروم دکورون

سندروم دکورون, سندروم دکورون سندروم دکورون یک التهاب تنگ کننده کانال تاندول عض