اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
- Clinical psychology - روانشناسی بالینی

- Clinical psychology - روانشناسی بالینی

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روانشناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نا هنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کندتوییتر پینترست
نظری دهید
CAPTCHA code