اصفهان, خیابان رودکی, ساختمان نورسای     031-37863382     118 34567 091
آسیب مخچه ای

آسیب نخاعی , آسیب مخچه مخچه یم ساختار مغزی بسیار منحصر به فرد است که با موقعی

بیماری هانتینگون

بیماری هانتینگون, هانتینگتون بیماری هانتینگتون بیماری دژنراتیو کشنده ای در سیستم

سندرم گیلن

سندرم گیلن, سندرم کیلن باره یک اختلال التهابی حاد است که سیستم ایمنی خود بدن ب

درمان پزشکی سکته مغزی

درمان پزشکی سکته مغزی , درمان پزشکی سکته مغزی مراقبت پزشک حاد سکته مغزی شامل تعیین علت و

درمان پزشکی سکته مغزی

درمان پزشکی سکته مغزی , درمان پزشکی سکته مغزی مراقبت پزشک حاد سکته مغزی شامل تعیین علت و

آسیب تروماتیک مغزی

آسیب تروماتیک مغزی , آسیب تروماتیک مغزی TBI تغییر در عملکرد یا پاتولوژی مغز به دلیل یک نی